چیست؟ ASZ

 ASZ مدرسه مستقل زوریخ 

این مدرسه طرحیست بر ضد نژادپرستی و ناعدالتی.

جایی که در آن می توان با دیگران آشنا شد.

این مدرسه به صورت مستقل از دولت به صورت جمعی برنامه‌ریزی و اداره می شود و

هیچ گونه حمایت و کمکی از دولت دریافت نمی کند.

این مدرسه وسائل آموزشی و کمک مالی را از بعضی اشخاص و سازمانها دریافت می کند.

این مدرسه تا زمانی کمکهای نقدی را پذیراست که استقلال مدرسه محفوظ بماند.

تمام کسانی که در اینجا همکاری می کنند، درس می دهند و یا درس می‌آموزند قسمت مهمی از این مدرسه‌اند.

در اینجا تمام آموزگاران همانند دانش‌آموزان  هستند و هیچ رئیس و مرئوسی وجود ندارد و همه از هم می‌آموزند.

کار در مدرسه به صورت داوطلبانه و بدون مزد می باشد.

تصمیمات مهم هر ماه در جلسه عمومی اتخاذ می شوند.

کارگروه های متفاوتی در مدرسه وجود دارند که همگی وظایف متفاوتی را بر عهده دارند و همه موظفند مدرسه را به عنوان یک محل همگانی شکل دهند.

در اینجا ایده‌های خوب می توانند عملی شوند.

باعث خوشحالی ماست که تو در جلسات یا کارگروه ها یا با ایده‌هایت همکار ما باشی.

نشانی:

Sihlquai 125, 8005  Zürich
info@bildung-fuer-alle.ch

بر نامه